Algemene voorwaarden van Marqueinn

Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het
leveren van op maat gemaakte, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het
verlenen van diensten.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Marqueinn slechts bindend
indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk/per mail zijn bevestigd.

1.3 Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in
dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.4 Algemene voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn niet van toepassing.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag
door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een
geldigheidsduur van maximaal 3 weken. Marqueinn behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk
zijn bevestigd en akkoord verklaard.

2.4 Extra accessoires zoals een hoepel, sluier, handschoenen etc. zijn niet bij de prijs van de
trouwjurk inbegrepen mits duidelijk in de offerte/aanbieding omschreven.

2.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Levertijd

3.1 Voor het nabestellen van een trouwjurk kunnen de levertijden per trouwjurk verschillen,
dit is afhankelijk van het model en de stofkeuze. De gemiddelde levertijd bedraagt
normaliter 6 weken (na ontvangst van de aanbetaling). In drukke periodes kan dit
oplopen tot 10 weken. De verwachte levertijd wordt vooraf aan u bekend gemaakt.
All trouwjurken op voorraad is, mocht u slagen voor uw droomjurk, dan kunt u deze direct meenemen.
Hierdoor zijn er geen levertijden en voor de last minute bruiden is dit ideaal.

Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die
nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde
in lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur
der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te
ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige
schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling

5.1 Voor een bestelling of reservatie dient een vooruitbetaling van 50% van de verkoopprijs te worden voldaan alvorens uw bestelling in behandeling wordt genomen.

5.2 Bij het ophalen van de trouwjurk dient het resterende bedrag te worden voldaan.
De trouwjurk dient binnen 4 weken na ontvangst afgepast en opgehaald te worden.
5.3 Marqueinn behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald
pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de
offerte/aanbieding.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen eigendom van Marqueinn tot het
moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de
desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2 Marqueinn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto's van de voor de klant ontworpen modellen op hun eigen website te zetten.

Aansprakelijkheid

7.1 Alle gekochte producten die de klant heeft meegenomen stellen wij van Marqueinn ons niet meer aansprakelijk aan diverse beschadigingen en vlekken aan het product e.d..

7.2 Marqueinn is nimmer aansprakelijk voor schade indien in er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.3 Marqueinn is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de client of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Marqueinn.

7.4 Marqueinn wordt nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de client of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Marqueinn.

7.5 Marqueinn kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel door grote mate gewichtsverlies, gewichtstoename of zwangerschap het artikel niet meer past.

Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor
hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees
bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever,
zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te
schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.

8.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de
uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder
begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Annulering

9.1 Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling.

Annulering van het huwelijk

10.1 Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en
risico van de klant. U bent verplicht om 100% van de koopsom te betalen.

10.2 Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal Marqueinn verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder.

Belgisch Recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, is Belgisch Recht van toepassing.

11.2 Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht door het kanton of de rechtbanken van het arrondissement
van onze bedrijfszetel.